DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

 

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

2016

metai

2017 metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius  

IV ketv.

Eurais

Direktorius 1135,89 1 1135,89
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 989,34 2 989,34
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 477 1 477
Papildomo ugdymo organizatorius  218,95 2 218,95
Mokytojas 530,30 70 530,30
Koncertmeisteris 516,97 14 516,97
Bibliotekos vedėjas 381,72 1 381,72
Raštinės vedėjas 300 1 378
Valytojas 300 3 300
Sargas 217,21 2 217,21
Kiemsargis 300 1 378
Muzikos instrumentų derintojas 300 1 378
Inžinierius 330,46 1 330,46
Rūbininkas 144,81 1 144,81